info@saintpaul-amicale.gr     210 45 11 954

Καταστατικό του Συλλόγου

Saint Paul School

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ SAINT-PAUL»

Με βάση (α) την υπ’αριθμ. 364/23-10-1974 Απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά, με την οποία αναγνωρίστηκε η σύσταση του Συλλόγου, και (β) την από 02.04.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, με την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου

Α’ ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται στον Πειραιά Σύλλογος αποφοίτων της Ελληνογαλλικής Σχολής Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος».

Άρθρο 2ο

Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Πειραιάς και επωνυμία αυτού καθορίζεται ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» και τίτλος «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ SAINT-PAUL».
Ο Σύλλογος διαθέτει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία φέρει στο περιθώριο τις λέξεις ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ SAINT-PAUL, στο δε μέσο ένα βιβλίο με ανοικτές σελίδες, ένα κερί επί κηροπηγίου, τα αρχικά S.P. και την χρονολογία 1974.

Άρθρο 3ο

Σκοποί του Συλλόγου είναι η σύσφιξη των δεσμών και η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, η διατήρηση και η καλλιέργεια των δεσμών των μελών με τη Σχολή και μέσω αυτής με τη γαλλική κοινωνία, η προβολή και καλλιέργεια των κοινών σημείων των πολιτισμών των δύο χωρών.

Άρθρο 4ο

Προς επίτευξη των σκοπών του, ο Σύλλογος μετέρχεται όλα τα προς τούτο κατάλληλα και νόμιμα μέσα, ιδίως δε τη διοργάνωση πνευματικών εκδηλώσεων, την θεσμοθέτηση βραβείων ηθικών και χρηματικών υπέρ των μαθητών που προέρχονται από τη Σχολή, την έκδοση εντύπων, την συγκρότηση καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων ή άλλων δημοσίων εκδηλώσεων, συνιστώντας σχετικά και ερασιτεχνικές ομάδες (αθλητικές, καλλιτεχνικές κ.ά.).

Άρθρο 5ο

Μέλη του Συλλόγου δύνανται να είναι α) όλοι οι απόφοιτοι της Σχολής, αυτοδικαίως, υπό την προϋπόθεση ότι θα εγγραφούν στο Σύλλογο και εφ’ όσον έχουν φοιτήσει τουλάχιστον τρία χρόνια σε σχολές του Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών (Δελασάλ), β) όσοι έχουν διατελέσει επί οσοδήποτε διάστημα μαθητές της Σχολής υπό τον όρο ότι θα εγκριθεί η εγγραφή τους ως μέλη από τη Διοίκηση του Συλλόγου.

Άρθρο 6ο

Η εγγραφή των μελών γίνεται με πράξη του εντεταλμένου οργάνου της Διοίκησης του Συλλόγου κατόπιν γραπτής αίτησης του ενδιαφερόμενου και επιβεβαίωση της ιδιότητάς του από το Σύλλογο πριν την πράξη εγγραφής.

Άρθρο 7ο

Χάνουν την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου όσοι βλάπτουν με οποιονδήποτε τρόπο ηθικώς ή υλικώς τα συμφέροντα και την δράση του Συλλόγου και των Σχολών του Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών (Δελασάλ), ιδίως δε όσοι ενεργούν εναντίον των σκοπών των Σχολών και του Καταστατικού και όσοι αδικαιολόγητα δεν καταβάλλουν τη συνδρομή τους επί τρία (3) συνεχή έτη.
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται αυτοδικαίως, αλλά ισχύει αφ΄ότου εκδοθεί σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Διοίκησης του Συλλόγου, εκδιδόμενη κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως του μέλους αυτού και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την πάροδο δέκα (10) ημερών από αύτη.
Επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους επιτρέπεται κατά την κρίση της Διοίκησης του Συλλόγου, η δε κατάφαση αυτής είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις διαγεγραμμένων λόγω μη καταβολής συνδρομών εφ΄ όσον μαζί με την αίτηση της επανεγγραφής καταβάλλεται εφ’άπαξ ποσό ίσο με το διπλάσιο της ετήσιας συνδρομής, συν τη συνδρομή του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 8ο

Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας περί Σωματείων, τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
Τα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε χρόνο συνδρομή που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 9ο

Τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις Γενικές Συνελεύσεις, και θα αναφέρονται εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος Καταστατικού ως «τακτικά μέλη». Ταμειακώς ενήμερα είναι τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους για το χρονικό διάστημα έως και ένα (1) μήνα πριν την ενέργεια που πρόκειται να λάβει χώρα.
Οι απόφοιτοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής της συνδρομής για το έτος κατά το οποίο αποφοίτησαν.

Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10ο

Ο Σύλλογος διοικείται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 11ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, διαθέτει αρμοδιότητα για κάθε θέμα που αφορά το Σύλλογο και δύναται να αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες της στο Διοικητικό Συμβούλιο και να το ελέγχει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του τα οποία διεκπεραιώνονται είτε δυνάμει ειδικών εξουσιοδοτήσεών της είτε δυνάμει παγίων αρμοδιοτήτων του που απορρέουν από το Καταστατικό, και παύει τα όργανα διοικήσεως σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος.

Άρθρο 12ο

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται σε αυτήν το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών μελών της. Σε περίπτωση μη απαρτίας στην πρώτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, συγκαλείται δεύτερη σύνοδος εντός δεκαπέντε (15) ημερών, οπότε και λαμβάνεται ως απαρτία η παράσταση οσωνδήποτε μελών αυτής. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτάκτως δε κάθε φορά που θα θεωρηθεί αυτό αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή εφ΄ όσον αυτό ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών της μελών με γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία θα αναφέρεται και το θέμα της συνόδου.

Άρθρο 13ο

Η πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης αναρτάται σε εμφανές μέρος των γραφείων του Συλλόγου και της Σχολής και δημοσιεύεται με το προσφορότερο μέσο δημοσίευσης τουλάχιστον προ δεκαπέντε (15) ημερών, καθορίζει δε τον τόπο και χρόνο της συνόδου, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Άρθρο 14ο

Με την έναρξη των εργασιών της, η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Προεδρείο της, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον Έφορο, το οποίο και διευθύνει δια του Προέδρου του τις εργασίες αυτής: διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας, εφαρμόζει την ημερήσια διάταξη, δίνει και αφαιρεί το λόγο στα μέλη, συγκεντρώνει τις απόψεις, θέτει σε ψηφοφορία τυχόν συγκεκριμένες προτάσεις και μετουσιώνει τις συζητήσεις σε αποφάσεις, τηρεί δε λεπτομερή πρακτικά. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ΄ απόλυτη πλειοψηφία του ημίσεως πλέον ενός των παρόντων μελών. Τα πρακτικά επικυρώνονται στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης και φυλάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 15ο

Κατά τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προβαίνει σε απολογισμό του έργου του, η δε Εξελεγκτική Επιτροπή ανακοινώνει το πόρισμά της. Κάθε δεύτερη τακτική Γενική Συνέλευση λαμβάνουν χώρα οι εκλογές του Συλλόγου για την εκλογή των οργάνων αυτού: Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι εκλογές διενεργούνται από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 16ο

Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τα παριστάμενα τακτικά μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Παράσταση δι΄αντιπροσώπου νομιμοποιούμενου με απλή γραπτή εξουσιοδότηση επιτρέπεται εφ’όσον ο εξουσιοδοτημένος τυγχάνει μέλος του Συλλόγου. Η εκλογή ενεργείται μόνο μεταξύ των υποψηφίων των οποίων τα ονόματα αναγράφονται στα ψηφοδέλτια του Συλλόγου. Αυτά συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται να λαμβάνει υπ’όψη είτε σχετική αίτηση κάθε τακτικού μέλους, είτε πρόταση πέντε (5) τουλάχιστον τακτικών μελών, που κατατίθενται στα γραφεία του Συλλόγου αποδεδειγμένα τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και επ’αυτού αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, τοιχοκολλείται δε στα γραφεία του Συλλόγου, στη Σχολή και στην αίθουσα των εκλογών.

Άρθρο 17ο

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται θέτοντας το ενδεικτικό σημείο του σταυρού προ του ονόματος του υποψηφίου της αρεσκείας του ψηφίζοντος μέλους, το οποίο δύναται να επιλέξει κατ’ανώτατο όριο ένδεκα (11) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 18ο

Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ενδεκαμελές (11μελές). Συνέρχεται σε σώμα εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του κατόπιν προσκλήσεως και υπό την προεδρία του σχετικώς πλειοψηφήσαντος υποψηφίου. Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται με εσωτερική εκλογή και αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, καθώς και έναν αναπληρωτή για τον καθένα τους.

Άρθρο 19ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητούν έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συγκεκριμένο θέμα. Στην περίπτωση αυτή η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος προηγείται κάθε άλλης.

Άρθρο 20ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικώς και εξωδίκως, ενεργώντας δια του Προεδρείου του, εκτός αν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 21ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τα οικονομικά του Συλλόγου. Έχει την εξουσία να συνάπτει δια του Προεδρείου του οποιασδήποτε φύσεως συμφωνίες με τρίτους, εντός των ορίων του παρόντος Καταστατικού. Με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη συγκρότησή του σε σώμα, ορίζει το ποσό της εγγραφής και συνδρομής των μελών, το οποίο μαζί με τυχόν δωρεές, χορηγίες, έσοδα από εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου και κάθε είδους ενισχύσεις από εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά προγράμματα, αποτελούν τους πόρους του Συλλόγου.

Άρθρο 22ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δύναται με απόφασή του να απονείμει τιμητικές διακρίσεις. Αυτές καθορίζονται ως εξής: α) Επίτιμο μέλος, για οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει διατελέσει frère ή καθηγητής της Σχολής, καθώς και κάθε άτομο που έχει προσφέρει αξιόλογες υπηρεσίες στο Σύλλογο, β) δωρητής ή ευεργέτης, για οποιοδήποτε άτομο έχει πραγματοποιήσει προς το Σύλλογο δωρεά ποσού που καθορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του, η οποία εκδίδεται κατά τη συγκρότησή του σε σώμα πριν από οποιαδήποτε απόφαση περί απονομής διάκρισης.

Άρθρο 23ο

Πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει τον ετήσιο απολογισμό δια του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία, τον ανακοινώνει δε πάντα σε κάθε τακτική Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 24ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει την ημερήσια διάταξη των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, υποχρεούμενο να λαμβάνει υπ’όψιν και να καταχωρεί σε αυτή κάθε πρόταση που υποβάλλεται από πέντε (5) τουλάχιστον τακτικά μέλη. Δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ουδεμία συζήτηση επιτρέπεται εκτός της προετοιμασίας της Γενικής Συνέλευσης, της σύνταξης της ημερησίας διατάξεως της και των θεμάτων αυτών.

Άρθρο 25ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου οφείλει να θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τριάντα (30) ημέρες πριν τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα στοιχεία της παρελθούσης χρήσης προς έλεγχο, και δικαιούται να λάβει γνώση του σχετικού πορίσματος δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου πριν τη λήξη της θητείας του, οι ανωτέρω προθεσμίες θα υπολογίζονται με βάση την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης προς εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 26ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ερμηνεύει τiς διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και να λύνει κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με την εφαρμογή τους. Προσβολή των αποφάσεών του επιτρέπεται πάντοτε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 27ο

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο δεν προσέρχεται σε τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται παραιτηθέν και αντικαθίσταται. Αντικατάσταση των αξιωματούχων του Διοικητικού Συμβουλίου χωρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δι’εσωτερικής εκλογής. Οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες χηρεύουν για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνονται μέσα από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά τη σειρά επιτυχία τους, σε περίπτωση δε που δεν υπάρχουν τέτοιοι, από την έκτακτη Γενική Συνέλευση με αναπληρωματικές εκλογές.

Άρθρο 28ο

Τα ιδιαίτερα καθήκοντα κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Προεδρείου, και της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει εσωτερικός κανονισμός εργασίας, ο οποίος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 29ο

O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διευθύνει. Τίθεται δε επικεφαλής του Προεδρείου στις σχέσεις του Συλλόγου με κάθε άλλο πρόσωπο ή φορέα, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίσει διαφορετικά.
Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος αντικαθίσταται σε όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές του από τον Αντιπρόεδρο.
Το ανώτατο όριο θητείας στο αξίωμα του Πρόεδρου είναι τρεις θητείες.

Άρθρο 30ο

Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί όλα τα έγγραφα, το αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου, συντάσσει και φυλάσσει πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και καταρτίζει και τηρεί μητρώο των τακτικών μελών. Με πράξη του, η οποία ανακοινώνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνει χώρα η εγγραφή των αποφοίτων της Σχολής ως μελών του Συλλόγου και με ενέργειες και υπό την ευθύνη του γίνεται η εξακρίβωση της συνδρομής της ιδιότητας του αποφοίτου ή μαθητή της Σχολής προκειμένου το υποψήφιο μέλος να καταστεί μέλος του Συλλόγου.

Άρθρο 31ο

O Ταμίας τηρεί το ταμείο του Συλλόγου και είναι προσωπικά υπεύθυνος για την κατάστασή του, φροντίζει για την τακτική είσπραξη των συνδρομών, τηρεί το βιβλίο ταμείου και κανένα χρηματικό ποσό δεν δαπανάται χωρίς σχετικό ένταλμα πληρωμής υπογεγραμμένο από το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, συντάσσει δε ανά τρίμηνο έκθεση σχετικά με την οικονομική διαχείριση και την υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 32ο

Η Εξελεγκτική Επιτροπή έχει το έλεγχο της Οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμενη κατά μήνα να επιθεωρεί τα διαχειριστικά βιβλία που αυτό τηρεί.

Άρθρο 33ο

Κάθε παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού, που οφείλεται σε υπαίτιο πράξη ή παράλειψη μέλους του Συλλόγου ή της Διοίκησής του αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει, ανάλογα με τη βαρύτητα του, τις εξής ποινές : 1) Επίπληξη, 2) Αποβολή από τον Σύλλογο, 3) Έκπτωση από το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Την Πειθαρχική Εξουσία ασκεί για τα μέλη του Συλλόγου το Διοικητικό Συμβούλιο, για δε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρόντων τακτικών μελών.
Κατά των αποφάσεων αυτών μπορεί να ασκηθεί προσφυγή όπως ορίζει το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34ο

Η τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου, η οποία συγκροτείται δι΄απαρτίας των τακτικών μελών, κατά πλειοψηφία δε τριών τετάρτων (¾) τουλάχιστον των παρισταμένων μελών.
Ειδικά για την τροποποίηση των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος καταστατικού απαιτείται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (¾) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Άρθρο 35ο

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του διατίθεται μέσω της Διεύθυνσης της Σχολής προς ενίσχυση των μαθητών της Σχολής που ξεχωρίζουν για το ήθος και τις επιδόσεις τους και βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ανάγκης. Η διάλυση του Συλλόγου επέρχεται για νόμιμη αιτία κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

 1. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ομήρου, Κολοκοτρώνη 57-59 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Μιχαήλ, Αλκιβιάδου 164 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 3. ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κων/νου, Σαχτούρη 29-31 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 4. ΚΟΥΤΣΑΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Ιωάννου, Κερασούντος 54 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 5. ΒΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ευγενίου, Ζωοδ. Πηγής 62 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
 6. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Βασιλείου, Ξενοφώντος 28 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 7. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου, Χαρ. Τρικούπη 21 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
 8. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτου, Αλκυόνης 95 Π. ΦΑΛΗΡΟ
 9. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Φιλίππου, Ανδρεάδου 2 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 10. ΠΕΡΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ του Πολυκάρπου, Κανθάρου 53 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 11. ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Γεωργίου, Αγ. Μελετίου 75 ΑΘΗΝΑ
 12. ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου, Ζαννή 68 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 13. ΒΟΥΡΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου, Κλεισόβης 68 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 14. ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτου, Ηρακλέους 81 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 15. ΒΑΛΜΑΣ-ΒΛΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου, Σαλαμινομάχων 6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 16. ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Γεωργίου, Νεωσοίκων 16-18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 17. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ ΒΑΡΣΑΜΑΣ του Ιωάννου, Φιλελλήνων 51 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 18. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κων/νου, Πινδάρου 14 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 19. ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του Γρηγορίου, Σκλαβούνου 9 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 20. ΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΟΣ του Γεωργίου, Σαχτούρη 5 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ας κρατήσουμε επαφή